OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

  

Základní ustanovení

 

    Následující obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

 

    Na tyto obchodní podmínky je kupující předem upozorněn a má možnost se s ními předem podrobně seznámit.

 

Ochrana osobních údajů

 

    Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

    Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Osobní údaje potřebné pro komunikaci se zákazníkem budou použity výhradně pro obchodní a propagační účely společnosti UNIPREX Trade s.r.o.. Objednatel služeb tímto souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních údajů, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa mohou být použity k výše uvedenému účelu.

 

    V případě, kdy je objednávací osoba odlišná od zákazníka jehož nacionále jsou uvedeny na daňovém dokladu, prohlašuje objednávající, že má předchozí souhlas této osoby. Osobní údaje třetí osoby mohou být použity pouze pro účely splnění smlouvy, k jakémukoliv dalšímu zpracování jejích osobních údajů je nutný její výslovný souhlas. Zákazník, případně třetí osoba, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena, má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně vypovědět.

 

    Společnost UNIPREX Trade s.r.o. si vyhrazuje právo informovat zákazníka s použitím těchto údajů o připravovaných obchodních aktivitách a propagačních akcích. Poskytovatel se zavazuje, že osobní a fakturační údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Souhlas se zpracováním osobních údajů může zákazník kdykoli odvolat.

 

CENA ZBOŽÍ

 

    Ceny jednotlivých položek se řídí aktuálním ceníkem jednotlivých dodavatelů, výrobců materiálů, kurzy měn, zejména měny EURO a daňovou zátěží dle zákonů ČR. Společnost UNIPREX Trade s.r.o. si vyhrazuje právo možnosti jejich aktuálních změn.

 

    Kupující nebo objednatel se zavazuje přistoupit na zvýšení ceny, jestliže dojde k prokazatelnému skokovému zvýšení cen energie, surovin a tím i materiálů a výrobků potředných ke zhotovení díla. Pokud dojde ke zvýšení nižšímu než 10% z ceny díla, společnost UNIPREX Trade s.r.o. nebude u již uzavřených smluv a objednávek požadovat doplacení a objednatel nebude povinen rozdíl doplatit. Zhotovitel požadované zvýšení prokáže písemně zhotoveným dopočtem.

 

Objednání zboží

 

    Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

 

    Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři v xls souboru. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím emailem, telefonicky nebo písemnou formou prostřednictvím České pošty či faxu. Při potvrzení obdrží zákazník pořadové číslo zakázky, které slouží jako identifikátor zakázky při bankovních transakcích.

 

    V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

 

    V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo k výrazné změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit.

 

Potvrzení objednávky a dodací lhůta

 

    Objednávky jsou zpracovávány každý pracovní den. Potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem spolu s číslem zakázky, které slouží jako identifikátor bankovních transakcí. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

 

    Veškeré zboží nabízené naší firmou je vyráběno přímo firmou UNIPREX Trade s.r.o. a je na objednávku. Skladem vedeme pouze zboží, které nevyžaduje výrobu na mríu zákazníka. Ostatní zboží musí od doby objednávky projít různě náročným výrobním procesem, které potřebuje pro dodržení potřebné kvality svůj čas.

 

    Základní dodací lhůta pro nejmenší uniformí set je 40dní. Dodací lhůta se může měnit v závislosti na výrobní kapacitě a na velikosti objednávky, proto u každé objednávky firma dohodne se zákazníkem individuální podmínky.

 

    Po potvrzení objednávky a potvrzení sjednaných dodacích podmínek je kupující povinen složit finanční zálohu prodávajícícmu ve výši 40% celkové částky zakázky na účet uvedený v objednávkovém formuláři.

 

Zrušení objednávky (storno) a odstoupení od kupní smlouvy

 

    Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením, po závazném potvrzení jen v případě dohody s prodávajícím a v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Odeslanou objednávku nelze stornovat.

 

    Dle občanského zákoníku §53, zákon č.40/1964 Sb. odst.8 písmeno C), nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy, podle odstavce 7, od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Zboží je na míru a pro třetí osobu je dále neprodejné.

 

    V případě, že i v rozporu s výše uvedenou podmínkou zákazník od smlouvy odstoupí, jím složená záloha propadá bez náhrady výrobci.

 

    V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

 

   

Reklamace zboží

 

    Na nové zboží je poskytnuta záruka 24 měsíců od data doručení zboží kupujícímu. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně na poštovní nebo emailovou adresu společnosti UNIPREX Trade s.r.o. bez zbytečného odkladu. Toto je třeba učinit nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.

 

    Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací či způsobené běžným opotřebením. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka.

 

    Postup při reklamaci:

  • informujte nás o reklamaci emailem na uniprex@uniprex.cz či písemně na naši adresu.

  • zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu

  • do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu a přiložte kopii daňového dokladu, který dosvědčuje, že jste reklamované zboží zakoupili v našem internetovém obchodě.

 

    Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

 

Doprava, poštovné a dobĚrečné

   

    U nás zakoupené zboží je možné dopravit k zákazníkovi prostřednictvím přepravní společnosti PPL nebo Českou poštou (balík do ruky). Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv v ČR do 24 hodin ode dne podání.

 

    Cena přepravy a případného dobírečného se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky platného pro zvolenou přepravní společnost.

 

    Při objednávce nad 10.000,- Kč je poštovné ZDARMA včetně poplatku za dobírku.

 

    Zboží je do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Doprava na Slovensko

 

    U nás mohou nakupovat také zákazníci ze Slovenska. Cena přepravy a případného dobírečného se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky platného pro společnost PPL.

 

    Platby se od zákazníku z ČR nijak neliší! V případě, že si vyberete platbu bankovním převodem je naší milou povinností Vám oznámit, že máme účet i u Slovenské banky, takže nebudete platit žádné vysoké poplatky za zahraniční převod.

 

    Další objednávky, přepravní a jiné podmínky jsou shodné s podmínkami pro obchodování na území České republiky.

 

    U transakcí na slovensko je nutná platba vždy předem na účet u slovenské banky. Dobírku do zahraničné nepodporujeme.

 

    Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Důležité upozornění

 

    Svým nákupem a odsouhlasením těchto obchodních podmínek čestně prohlašujete, že nejste členem žádného extrémistického hnutí ani jeho sympatizantem a nebudete tyto výrobky jakkoliv zneužívat k trestné činnosti podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka podle § 260, §261, § 261a tr. zák.

 

Závěrečné ustanovení

 

    Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2013

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. § 619-627 a zák. č. 634/1992, oba ve znění pozdějších novel.